Flygfoto Marstrand 2015 - kontakt tel 0706-69 25 49 by Christian Badenfelt